Klubben

Innkalling til årsmøte i Kjekstad Golfklubb

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 4. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til Årsmøte i Kjekstad Golfklubb


13. februar 2020
 

Årsmøtet avholdes i Teglen - Spikkestad Kirke og Kultursenter torsdag den 13. februar kl. 18.00.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 30. januar 2020.

Sakene kan sendes til: post@kjekstad-gk.no eller Kjekstad Golfklubb, Postboks 101, 3401 Røyken

Fullstendig sakliste og sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.kjekstad-gk.no

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.

Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal:
1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Velge dirigent(er).
3.         Velge protokollfører(e).
4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5.         Godkjenne innkallingen.
6.         Godkjenne saklisten.
7.         Godkjenne forretningsorden.
8.         Behandle Klubbens årsberetning.
9.         Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10.       Behandle forslag og saker.             
11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12.       Vedta Klubbens budsjett.
13.       Behandle Klubbens organisasjonsplan.
14.       Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
c) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
f) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
 
Adressen til Teglen er: C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad